Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Kolorowy pasek

UCHWAŁA I STATUT

UCHWAŁA NR XXXVIII / 214 / 2009

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2009 r. przekształca się  Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Mieszkań Komunalnych z siedzibą w Lubaniu ul. Bracka 11.

§ 2

1.      Przedmiot działania, zakres, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Mienie stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki, z wyłączeniem mienia wymienionego w ust. 3,  przejmuje w użytkowanie Administracja Mieszkań Komunalnych  jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lubań.

3.      Grunty niezabudowane budynkami wielolokalowymi, wolnostojące garaże i  komórki oraz obiekty niemieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, a będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Miejska Lubań.

4.      Administracja Mieszkań Komunalnych przyjmuje mienie stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań a będące dotychczas w użytkowaniu likwidowanej Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w Lubaniu i przekształcanej w zakład budżetowy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Lubań Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu z wyłączeniem mienia wymienionego w ust. 3 użytkowanego dotychczas  przez Administrację Budynków Komunalnych nr  4.

5.       Administracja Mieszkań Komunalnych przejmuje należności i zobowiązania:

a)      likwidowanej Administracji Budynków Komunalnych nr 2 wynikające z faktu użytkowania opisanego w ust. 4 mienia,

b)      przekształcanej Administracji Budynków Komunalnych nr 4 wynikające z faktu użytkowania opisanego w ust. 4 mienia,

c)      przekształcanej Administracji Budynków Komunalnych nr 3.

6.      Pracownicy Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i Administracji Budynków Komunalnych nr 2 na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy z dniem 01 stycznia 2010 r. stają się pracownikami Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.

§ 3

Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

( zapis nieważny na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/402/09 z dnia 22 lipca 2009 r.)

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XXXVIII/214/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

S T A T U T

Administracji Mieszkań Komunalnych

w  Lubaniu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.       Jednostka pod nazwą Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, zwana dalej „Administracją”, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań.

2.       Administracja prowadzi działalność statutową na obszarze Gminy Miejskiej Lubań.

3.       Siedziba Administracji mieści się w Lubaniu przy ul. Brackiej 11.

 

§ 2.

 

Administracja działa na podstawie:

1)       Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,

2)       Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./,

3)       Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

4)       zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / tekst jedn. Z 2005 r. Dz. U. nr 31 poz. 266 ze zm./,

5)       Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali / tekst jedn. Z 2000 r. Dz. U.  Nr 80, poz. 903 ze zm./,

6)       Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223 poz. 1458/,

7)       Innych przepisów prawa,

8)       Niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

1.       Administracja nie posiada osobowości prawnej.

2.       Administracja działa na zewnątrz w imieniu Gminy Miejskiej Lubań poprzez Kierownika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań.

3.       Kierownik Administracji reprezentuje pracodawcę jakim jest Administracja w stosunku do pracowników Administracji.

 

Rozdział II

Zadania Administracji

 

§ 4.

 

Zadaniem Administracji jest:

1.       Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów Gminy Miejskiej Lubań:

a)       mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań,

b)       powierzonym zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej Lubań.

2.        Reprezentowanie Gminy Miejskiej Lubań jako właściciela lokali i współwłaściciela nieruchomości wspólnej we Wspólnotach Mieszkaniowych.

3.       Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy Miejskiej Lubań z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej Lubań.

 

§ 5.

 

Zadania określone w § 4 obejmują w szczególności:

1)       Zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz powierzonym zasobem Gminy Miejskiej Lubań poprzez:

a)       eksploatowanie lokali,

b)       organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,

c)       utrzymywanie czystości i porządku w administrowanych budynkach,

d)       zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu,

e)       pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia Gminy Miejskiej Lubań oraz prowadzenia windykacji w tym zakresie,

2)       ewidencjonowanie nieruchomości /w tym lokali /,

3)       obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości,

4)       prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu i zawieranie umów z wykonawcami,

5)       dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, ub innych użytkowników nieruchomości oraz zawieranie umów z tymi najemcami i innymi użytkownikami,

6)       dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,

7)       reprezentowanie Gminy Miejskiej Lubań jako właściciela lokali wobec wspólnot mieszkaniowych, dokonywanie rozliczeń finansowych z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych,

8)       ewidencjonowanie oraz pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,

9)       naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,

10)   dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Administracji, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszu,

11)   wyposażenie lokali i nieruchomości Gminy Miejskiej Lubań w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

12)   uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,

13)   podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na administrowanych nieruchomościach, roszczeń ze stosunku najmu,

14)   występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Administracji.

 

§ 6.

 

Administracja współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań statutowych.

 

Rozdział III

Organy zarządzające

 

§  7

1.       Działalnością Administracji kieruje kierownik.

2.       Kierownika Administracji zatrudnia Burmistrz Miasta Lubań.

3.       Kierownik Administracji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań, z zastrzeżeniem § 13 niniejszego statutu.

4.       Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta Lubań.

5.       Udzielone pełnomocnictwo ogólne odnoszą się prowadzenia spraw określonych w Rozdziale II niniejszego statutu.

6.       Kierownika Administracji w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy.

 

§ 8.

 

1.       Kierownik Administracji realizuje obowiązki wraz z Głównym Księgowym w zakresie:

1)      prowadzenia rachunkowości jednostki,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4)      dokonywania wstępnych kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.

2.       Z Głównym Księgowym stosunek pracy nawiązuje Kierownik Administracji

3.       Główny Księgowy działa w ramach przydzielonych mu zadań przez Kierownika Administracji i ponosi przed nim odpowiedzialność za realizację  zadań i podejmowane decyzje.

4.       Kierownik Administracji może powierzyć obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Głównemu Księgowemu. Przyjęcie obowiązków przez Głównego Księgowego powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego, imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie  organizacyjnym jednostki.

 

§ 9.

 

1.       Kierownik Administracji reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje nią oraz czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.       Kierownik Administracji zatrudnia i zwalnia pracowników Administracji.

3.       Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Administracji należy w szczególności:

1)       ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Administracji, a zwłaszcza określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.

2)       stosowanie kar porządkowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu pracy oraz kierowanie do właściwych organów wnioski o pociąganie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej osób winnych spowodowania szkody majątkowej lub popełnienie czynu zabronionego prawem

3)       określenie kierunków przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników

4)       ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów,

5)       zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Administracji.

 

§ 10.

 

1.       Strukturę organizacyjną Administracji określa regulamin organizacyjny opracowany  przez Kierownika Administracji.

2.       Integralną częścią regulaminu jest schemat organizacyjny Administracji.

 

Rozdział IV

Kontrola i nadzór

 

§ 11.

 

1.       Nadzór nad Administracją pełni Burmistrz Miasta Lubań.

2.       Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lubań oraz Skarbnik Miasta Lubań.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

 

§ 12.

 

1.       Administracja jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubań prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./.

2.       Podstawę gospodarki finansowej Administracji stanowi plan dochodów i wydatków, zwany      planem finansowym.

 

§ 13.

 

Czynności Kierownika Administracji powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XV/109/2015

Rady Miasta Lubań

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie : zmiany Statutu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

 

Na podstawie art. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu stanowiącym załącznik nr 1 do

Uchwały nr XXXVIII/214/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 30.06.2009 r. w sprawie

przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu wprowadza się

następującą zmianę:

W paragrafie 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem

Gminy sprawuje Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu

Miasta Lubań oraz Skarbnik Miasta Lubań.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

Mieczysław Iwanow

 

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Stępnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Stępnik
Data wprowadzenia:2010-01-21 11:58:10
Opublikował:Jolanta Stępnik
Data publikacji:2010-01-21 11:59:14
Ostatnia zmiana:2016-01-07 13:42:14
Ilość wyświetleń:5354
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NR 3 W LUBANIU
BRACKA 11, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij